en version

ДИСЦИПЛИНИ

Завършилите висше образование в професионално направление различно от "Икономика" задължително имат един приравнителен семестър! Дисциплините в приравнителния семестър са: Обща икономическа теория, Основи на счетоводството, Финанси, Международен бизнес, Европейска икономическа интеграция.ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ


Глобални проблеми на съвременността
Екологична политика на ЕС
Кръгова икономика
Жизнен цикъл на суровини, материали и продукти
Управление на отпадъците
Междуфирмено сътрудничество
Партньорство и координация при регионални проекти
Данъчно практики и решения
Финансови модели в кръговата икономика
Технологично предприемачество и иновации

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ


Екологично предприемачество
Устойчиви бизнес системи
Кръгова икономика и ефективност на ресурсите
Технологична инфраструктура
Инвестиционна оценка
Институционална система на ЕС
Структурни инструменти на ЕС
Право на ЕС
Бизнес интелигентни анализи

ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ


Кръгова и зелена икономика
Социални взаимодействия
Управление на промените
Дизайн мениджмънт
Устойчиви архитектурни решения
Майсторски клас/дипломантски семинар

ИЗБИРАШ ТИ!


Обучението в магистърските програми на ВСУ е едно от най-гъвкавите, които се предлагат в България. Освен формата на обучение, имате широк спектър от избираеми и факултативни дисциплини, от които можете да избирате. По този начин, можете да изградите своите компетенции в сфера, в която Вие желаете и да сложите началото на уникално портфолио. За по-подробна информация, моля изтеглете учебния план и/или презентацията.

УЧЕБЕН ПЛАН > ПРЕЗЕНТАЦИЯ >


ЗАЩО ТАЗИ ПРОГРАМА Е ВАЖНА!

БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ

logo
logo ecoinvest
био вода
logoПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ

Образователно - квалификационна степен и професионална квалификация:


Mагистър по икономикаФорма на обучение:

задочнаПродължителност на обучението:

– 2 семестъра – за бакалаври от професионално направление „Икономика”
– 3 семестъра – за бакалаври/магистри по специалности от други професионални направленияПрофил на специалността:

Магистърска програма “Кръгова икономика” предлага специализирано обучение по актуални проблеми на ефективното управление на ресурсите, в това число управлението на отпадъците и опазване на околната среда в съответствие с международните, европейски и национални критерии и изисквания.
Обучението на студентите в магистърска програма „Кръгова икономика” се провежда в съответствие с европейската система за натрупване и трансфер на кредити (ECTS), която дава възможност за мобилност на студенти и преподаватели, осъществяване на практики и стажове (вкл. в институциите на ЕС), участие в майсторски класове, конференции, кръгли маси и др.
обучението се провежда по учебен план, разработен и утвърден от катедра "Информатика и икономика, Факултет МИА.
В учебния план са предвидени майсторски класове с участие на чуждестранни учени и експерти от практиката. Прилагат се предимно интерактивни методи на обучение, които включват мултимедийно представяне на лекционния материал, дискусии, работа в екип, делови и ролеви игри, решаване на казуси и др.

Магистърската програмата е предназначена за подготовка и обучение на студенти, ръководители и експерти с професионални интереси в областта на екологията и финансирането на проекти за устойчиво развитие и опазването на околната среда. За целта учебният план на специалността включва фундаментални и специализиращи учебни дисциплини, развиващи знанията и уменията на студентите в сферата на екологията и устойчивото развитие, кръговата икономика и управлението на проекти. Полученото образование е стабилна основа за успешна реализация в администрацията, националните, европейските и други международни институции.

Завършилите магистърска степен на обучение в магистърска програма „Кръгова икономика” могат да работят като ръководители и специалисти в държавната и местната администрация, международни и национални финансови организации, както и в производствени и търговски дружества с международна дейност, тъй като тази специалност предлага широк профил на знанията и уменията, подходящи за съвременната дейност на Европейския съюз на макро и микро равнище.

Целта на обучението е студентите да получат необходимия обем от интердисциплинарни теоретични знания и практически умения за осъществяване на успешна дейност в публичната администрация, стопанските организации и международни институции. В резултат на обучението студентите следва да усвояват и демонстрират конкретни знания и умения за: устойчивото развитие, структурата на материалите и управлението на тяхното използване, международните финансови институции, финансиране на международната търговия и ЕС, анализ и оценка на устойчиви предприятия с международна дейност, схеми за финансиране на международни проекти, международните финанси и стандарти за финансово отчитане, форми и начини на плащане в международния бизнес.Реализация на специалността:

Завършилите програмата трябва да бъдат: компетентни; аналитични; креативни, открити към новостите; с желание за саморазвитие и учене през целия живот; способни да заемат ръководни длъжности в бизнеса на местно и международно ниво в публичния и частния сектор.

Завършилите програмата могат да се реализират като: корпоративни мениджъри, финансови анализатори, специалисти по инвестициите и преструктуриране на капитали, в данъчна и публична администрация, специалисти по управление на операциите в търговски банки, финансови къщи и инвестиционни фондове, консултанти в сферите на устойчивите бизнес единици и управлението на отпадъците, консултанти в сферата на финансови услуги, анализатори в областта на кръговата икономика и паричните интервенции, като бизнес и консултанти в отдели по екологично развитие на национални и международни корпорации. Магистърска програма „Кръгова икономика“ е предназначена за завършили образователно-квалификационна степен “бакалавър” или „магистър”, както от професионално направление „Икономика”, така и от други професионални направления.

Завършилите магистърска програма „Кръгова икономика” напълно покриват изискванията за кариерно развитие в съответствие с длъжностните характеристики на най-актуалните и трайно търсени специалисти в различните направления на бизнеса:

• Инвестиционни банки и дружества;
• Национални и международни компании;
• Държавни ведомства и организации;
• Европейски и световни организации в сферата на мениджмънта, икономиката, финансите, банково дело, маркетинг, международен бизнес;
• Административни длъжности национални и международни организации;
• В бизнес структури - фирми компании
• Научноизследователски институции;
• Образователна дейност – в профилирани училища и университети в страната и чужбина и др.Акценти в обучението:

Акценти в обучението са: Глобални проблеми на съвременността; Екологична политика на ЕС; Кръгова икономика и ефективност на ресурсите; Екологично предприемачество; Кръгова и зелена икономика; Устойчиви архитектурни решения и др.Извънаудиторна заетост:

Включва разработване на проекти за реални организации, сформиране на екипи от студенти за създаване и развитие на учебни фирми, които изготвят и реализират бизнес проекти в процеса на обучението си през всички семестри. Доказалите се и защитили пред експертна комисия бизнес идеи и проекти могат да кандидатстват за финансиране и стартиране на реален бизнес.

Студентите могат да участват в ежегодните конференции на младите изследователи, в летните школи и стажове на факултет „Международна икономика и администрация”, в кръгли маси, майсторски класове и лекции на водещи световни учени, организирани в университета.Практики и стажове:

Студентите могат да участват в стаж, провеждан в Европейските институции в Брюксел, както и в мобилност по програма „Еразъм+”, което им дава възможност за опознаване на европейския бизнес и успешна реализация в междукултурна среда.