en versionМАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

ОБУЧЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ


Продължителност на обучението: 1 година (2 семестъра) за бакалаври от професионално направление „Икономика” и 3 семестъра за бакалаври / магистри по специалности от други професионални направления. Професионална квалификация: магистър по икономика. Обучението се провежда в задочна форма, на български език. При заявен интерес и формиране на група, обучението може да се провежда на руски или английски език. В учебния план са предвидени майсторски класове с участие на чуждестранни учени и експерти от практиката. Прилагат се интерактивни методи на обучение, които включват мултимедийно представяне на лекционния материал, дискусии, работа в екип, делови и ролеви игри, решаване на казуси и др.
НА ДОБЪР ЧАС, ВИПУСК 2020

 
 
кръгова икономика


ЗА ПРОГРАМАТА

Профил на специалността: Магистърска програма “Кръгова икономика” предлага специализирано обучение по актуални проблеми на ефективното използване на ресурсите чрез прилагане на безотпадни, ниско енергоемки и зелени технологии, опазване на околната среда и управлението на отпадъците в съответствие с международните, европейски и национални критерии и изисквания. Обучението на студентите в магистърска програма „Кръгова икономика” се провежда в съответствие с европейската система за натрупване и трансфер на кредити (ECTS), която дава възможност за мобилност на студенти и преподаватели.

В учебния план са предвидени майсторски класове с участие на чуждестранни учени и експерти от практиката. Прилагат се предимно интерактивни методи на обучение, които включват мултимедийно представяне на лекционния материал, дискусии, работа в екип, делови и ролеви игри, решаване на казуси и др.Магистърската програмата е предназначена за подготовка и обучение на студенти, ръководители и експерти с професионални интереси и отговорности в областта на екологията, ефективното използване на ресурсите и устойчивото развитие на регионите.. За целта в обучението са включени основни и специализирани учебни дисциплини, развиващи знанията и уменията на студентите в сферата на екологията и устойчивото развитие, кръговата икономика и управлението на проекти.


Завършилите магистърска степен на обучение в магистърска програма „Кръгова икономика” могат да работят като ръководители и специалисти в държавната и местната администрация, международни и национални финансови организации, както и в производствени и търговски дружества с международна дейност, тъй като тази специалност предлага широк профил на знанията и уменията, подходящи за съвременната дейност на Европейския съюз на макро и микро равнище.

НОВИНИ

ВСУ “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР” ИНИЦИИРА ЕВРОПЕЙСКА ГРУПА ЗА ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО КРЪГОВА ИКОНОМИКА

26/06/2023

арненският свободен университет „Черноризец Храбър“ инициира създаването на Европейска група за териториално сътрудничество по кръгова икономика в Черноморския басейн. Тази инициатива е част от дейностите на проект “Познаване на кръговата икономика в Черноморския басейн BSB-CIRCLECON - BSB”.

ВСУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“ Е ПЪРВИЯТ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ, СЕРТИФИЦИРАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

14/02/2023

Варненският свободен университет е първото висше училище в България, сертифицирано по международния стандарт ISO 14001:2015 за управление на околната среда. Сертификатът е издаден от TÜV Rheinland Bulgaria и е със срок на валидност от три години.

ВЪВ ВСУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“ ЗАВЪРШИ ВТОРИЯТ ВИПУСК МАГИСТРИ ПО КРЪГОВА ИКОНОМИКА

06/12/2022

Като част от държавния изпит, дипломантите предложиха свои идеи за практическо приложение на принципите на кръговата икономика. Вижте част от идеите (видео)ВСУ “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР” С ПЪЛЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦИКЪЛ В ОБЛАСТТА НА КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА

12/09/2022

Във Варненския свободен университет бе защитена първата в страната докторска степен в областта на кръговата икономика. Дисертационният труд по актуалната тема за Европа материализира по блестящ начин развитието на проблематиката в академичния профил на университета – от курсове за допълнителна квалификация, през устойчиво развиваща се магистърска програма и надграждането й в образователна и научна степен „доктор“.

СТУДЕНТИ ОТ МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА "КРЪГОВА ИКОНОМИКА" ПОСЕТИХА ЗАВОДА ЗА ПРЕРАБОТКА НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

08/06/2022

Студенти от магистърската програма "Кръгова икономика" на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" посетиха завода за преработка на твърди битови отпадъци "Екоинвест Асетс" край с. Езерово. Те се запознаха на място с процесите на преработка на отпадъците.

БЪЛГАРИЯ ПРОИЗВЕЖДА 20% ПО-МАЛКО БОКЛУК ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 20 ГОДИНИ

14/12/2021

Данните бяха огласени от доц. д-р Ралица Жекова – преподавател във Варненския свободен университет и ръководител на Регионалната агенция за предприемачество и иновации. Това стана по време на втората работна среща по проекта “Познаване на кръговата икономика в Черноморския басейн CIRCLECON - BSB 1021”, по който ВСУ „Черноризец Храбър“ е водеща организация.

ПОЧЕТНИЯТ ДИРЕКТОР НА ГД „ОКОЛНА СРЕДА“ НА ЕК ЩЕ ОТКРИЕ МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА „КРЪГОВА ИКОНОМИКА“ ВЪВ ВСУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“

24/11/2021

Почетният директор на Генерална дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия Джордж Кремлис и проф. д.ик.н. Анна Недялкова – председател на Настоятелството на ВСУ „Черноризец Храбър“, ще открият новата академична година за студентите от магистърската програма „Кръгова икономика“ на Варненския свободен университет. Това ще стане на 26 ноември 2021 г. (петък) в 13,30 ч. в сградата на университета и онлайн. ►

НАСТОЯТЕЛСТВОТО НА ВСУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“ ПРЕДОСТАВЯ 30 СТИПЕНДИИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „КРЪГОВА ИКОНОМИКА“

30/09/2021

Във връзка с 30-годишнината на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, Настоятелството на университета взе решение да подкрепи развитието на иновативния образователен проект „Кръгова икономика“, като предостави 30 стипендии за обучение на студенти в магистърската програма „Кръгова икономика“ за учебната 2021/2022 година. Вижте условията за кандидатстване ►


Дипломанти от магистърска програма "Кръгова икономика" представят изследвания, резултати и препоръки пред местната власт и бизнеса

19/11/2019

Приключи първият етап от защитата на дипломните работи на студентите от магистърска програма "Кръгова икономика". Програмата е подкрепена от Генерална дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия. Основнитет резултати от изследванията на студентите ще бъдат включени в брошура, предназначена за общинските съветници, районните кметове и администрацията на Варна.