en versionМАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

ОБУЧЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ


Продължителност на обучението: 1 година (2 семестъра) за бакалаври от професионално направление „Икономика” и 3 семестъра за бакалаври / магистри по специалности от други професионални направления. Професионална квалификация: магистър по икономика. Обучението се провежда в задочна форма, на български език. При заявен интерес и формиране на група, обучението може да се провежда на руски или английски език. В учебния план са предвидени майсторски класове с участие на чуждестранни учени и експерти от практиката. Прилагат се интерактивни методи на обучение, които включват мултимедийно представяне на лекционния материал, дискусии, работа в екип, делови и ролеви игри, решаване на казуси и др.
НА ДОБЪР ЧАС, ВИПУСК 2020

 
 
кръгова икономика


ЗА ПРОГРАМАТА

Профил на специалността: Магистърска програма “Кръгова икономика” предлага специализирано обучение по актуални проблеми на ефективното използване на ресурсите чрез прилагане на безотпадни, ниско енергоемки и зелени технологии, опазване на околната среда и управлението на отпадъците в съответствие с международните, европейски и национални критерии и изисквания. Обучението на студентите в магистърска програма „Кръгова икономика” се провежда в съответствие с европейската система за натрупване и трансфер на кредити (ECTS), която дава възможност за мобилност на студенти и преподаватели.

В учебния план са предвидени майсторски класове с участие на чуждестранни учени и експерти от практиката. Прилагат се предимно интерактивни методи на обучение, които включват мултимедийно представяне на лекционния материал, дискусии, работа в екип, делови и ролеви игри, решаване на казуси и др.Магистърската програмата е предназначена за подготовка и обучение на студенти, ръководители и експерти с професионални интереси и отговорности в областта на екологията, ефективното използване на ресурсите и устойчивото развитие на регионите.. За целта в обучението са включени основни и специализирани учебни дисциплини, развиващи знанията и уменията на студентите в сферата на екологията и устойчивото развитие, кръговата икономика и управлението на проекти.


Завършилите магистърска степен на обучение в магистърска програма „Кръгова икономика” могат да работят като ръководители и специалисти в държавната и местната администрация, международни и национални финансови организации, както и в производствени и търговски дружества с международна дейност, тъй като тази специалност предлага широк профил на знанията и уменията, подходящи за съвременната дейност на Европейския съюз на макро и микро равнище.

НОВИНИ

Дипломанти от магистърска програма "Кръгова икономика" представят изследвания, резултати и препоръки пред местната власт и бизнеса

19/11/2019

Приключи първият етап от защитата на дипломните работи на студентите от магистърска програма "Кръгова икономика". Програмата е подкрепена от Генерална дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия. Основнитет резултати от изследванията на студентите ще бъдат включени в брошура, предназначена за общинските съветници, районните кметове и администрацията на Варна.